NetGrade Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from https://netgrade.se (the “Site”).

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.” We collect Device Information using the following technologies: 

– “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org. 

– “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

– “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site. 
Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers, email address, and phone number.  We refer to this information as “Order Information.”

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations).  Additionally, we use this Order Information to:

Communicate with you;
Screen our orders for potential risk or fraud; and
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above.  

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you.  For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above.  Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at [email protected] or through form below.

 

Denna integritetspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker eller gör ett köp från https://netgrade.se (”Hemsidan”).

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som ”enhetsinformation”. Vi samlar in enhetsinformation med hjälp av följande tekniker:

– ”Cookies” är datafiler som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en anonym unik identifierare. För mer information om cookies och hur du inaktiverar cookies, besök http://www.allaboutcookies.org.

– ”Loggfiler” spårar åtgärder som inträffar på webbplatsen och samlar in data inklusive din IP-adress, webbläsartyp, Internetleverantör, hänvisnings-/utgångssidor och datum-/tidsstämplar.

– ”Web beacons”, ”taggar” och ”pixlar” är elektroniska filer som används för att registrera information om hur du surfar på webbplatsen.
När du gör ett köp eller försöker göra ett köp via webbplatsen, samlar vi in ​​viss information från dig, inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer, e-postadress och telefonnummer. Vi hänvisar till till denna information som ”Beställningsinformation”.

När vi talar om ”Personlig information” i denna integritetspolicy talar vi både om enhetsinformation och beställningsinformation.

Vi använder beställningsinformationen som vi allmänt samlar in för att utföra alla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive att behandla din betalningsinformation, ordna med frakt och förse dig med fakturor och/eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna beställningsinformation för att:

Kommunicera med dig;
Screena våra beställningar för potentiell risk eller bedrägeri; och
med de preferenser du har delat med oss, ge dig information eller reklam som rör våra produkter eller tjänster.

Vi använder enhetsinformationen som vi samlar in för att hjälpa oss att undersöka potentiella risker och bedrägerier (i synnerhet din IP-adress), och mer generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder surfar och interagerar med webbplatsen och för att bedöma framgången med våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

Vi delar din personliga information med tredje part för att hjälpa oss att använda din personliga information, enligt beskrivningen ovan.

Slutligen kan vi också komma att dela din personliga information för att följa tillämpliga lagar och förordningar, för att svara på en stämning, husrannsakningsorder eller annan laglig begäran om information vi får, eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter.

Som beskrivits ovan använder vi din personliga information för att förse dig med riktade annonser eller marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur riktad annonsering fungerar, kan du besöka Network Advertising Initiatives (”NAI”) utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Observera att vi inte ändrar vår webbplatss datainsamlings- och användningspraxis när vi ser en Do not Track-signal från din webbläsare.

Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till personlig information vi har om dig och att be att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Dessutom, om du är bosatt i Europa, noterar vi att vi behandlar din information för att uppfylla avtal vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen), eller på annat sätt för att fullfölja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Observera dessutom att din information kommer att överföras utanför Europa, inklusive till Kanada och USA.

När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla din beställningsinformation i vår databas om inte och tills du ber oss att radera denna information.

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att till exempel återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl.
För mer information om vår sekretesspraxis, om du har frågor eller om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] eller genom formuläret nedan.
0
Inga produkter i varukorgen.